Zdravotní právo jako dynamicky se rozvíjející odvětví práva představuje disciplínu regulující poskytování zdravotní péče. Na jedné straně se pacienti už naučili hlásit o svá práva, na straně druhé čelí zdravotnická zařízení stížnostem mnohdy podložených subjektivními pocity pacienta, že přístup lékařů mohl být vlídnější.

Nabízíme tak pomoc při:

  • uplatnění náhrady škody na zdraví způsobené nesprávným lékařským postupem

  • uplatnění náhrady škody pozůstalým

  • uplatnění bolestného, náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po jejím skončení, náhrada za ztrátu na důchodu a věcné škody, ztížené společenské uplatnění

  • právní služby pro provozovatele zdravotnických služeb